capsocia2

 

    inici                                                                                                                                                              cat       es

 

                               LA POBRESA EN ESPANYA

 

Segons els criteris d’Eurostat, el llindar de pobresa està establert en el 60% de la mitjana nacional dels ingressos per unitat de consum de l'any anterior al considerat. 

        

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

Llindar de pobresa anual

8.379 €

8.763 €

8.321 €

7.961 €

8.209 €

8.871 €

9.009 €

Llindar de pobresa mensual

698 €

703 €

693 €

663 €

684 €

739 €

750 €

 

       Població sota el llindar de pobresa

         (Considerant els diferents tipus de famílies en els llars). 

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

Població Total

46.157.822

47.021.031

47.265.321

47.771.341

46.557.008

46.796.539

47.329.981

Pobres segons INE (I)

8.997.000

9.551.000

9.656.000

10.218.000

10.269.000

10.061.256

9.797.306

            En % de població 

19,8 %

20,7 %

20,8 %

22,2 %

22,3 %

21,5 %

20,7 %

 Pobres segons AROPE (II)

10.985.562

12.272.489

12.856.167

13.657.232

12.989.405

12.213.897

11.974.485

            En % de població 

24,8 %

26,1 %

27,2 %

29,2 %

27,9 %

26,1 %

25,3 %

                (I)  INE -Institut Nacional d'Estadística.

                (II) AROPE - (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social.

 

pobre demanant

És a dir, l'any 2019, un total de 11.974.485 persones, que suposen el 25,3% de la població resident a Espanya viu sota el llindar de Pobresa i/o Exclusió Social, o sigui, una quarta part (1/4) de la població viu en situació de pobresa sempre, amb crisi o sense crisi. El 83,6%, o 10.010.619 són de nacionalitat espanyola i el 16,4% és estrangera.

 

La taxa de pobresa entre les persones amb treball es manté estàtica i al voltant del 14% de la població activa des de l'any 2014.   

 

               Pobresa severa

 

La pobresa severa es considera que són les persones que estan per sota del 40% de la mitjana de renda per unitat de consum de la població.

 

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

Llindar de pobresa per persona (anual)

8.378.€

8.763 €

8.321 €

7.961 €

8.209 €

8.871 €

9.009 €

Llindar de pobresa severa (anual)

5.586 €

5.842 €

5.547 €

5.307 €

5.473 €

5.681 €

6.006 €

Llindar de pobresa severa (mensual)

466 €

487 €

462 €

442 €

456 €

473 €

500 €

              Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió social.

   

       Població amb pobresa severa

2008

2010

2012

2014

2016

2018 

2019 

Població Total

46.157.822

47.021.031

47.265.321

47.771.341

46.557.008

46.572.132 

47.329.981

Població amb severa pobresa

3.415.679

4.137.851

4.537.471

5.063.762

4.981.600

4.890.074

4.300.000

Població severa pobresa amb %  

7,4 %

8,8 %

9,6 %

10,6 %

10,7 %

10,5 %

9,2 %

              Font: AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Red Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió social.

 

Es adir, 4.300.000 de persones viuen a Espanya en situació de severa pobresa n 2019.

 

               Pensions    

 

                                       1 de Maig de 2018   
                            PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA - TOTAL SISTEMA 
TRAMS DE QUANTIA INCAPACITAT
PERMANENT
JUBILACIÓ VIUÏTAT ORFANDAT FAVOR
FAMILIAR
TOTAL
PENSIONS
 
Fins 150,00 € 2.990  88.090 45.970 16.360 1.503 154.913

154.913

De 150,01 a 250,00 3.516 57.358 63.999 147.256 5.025 277.154

277.154

De 250,01 a 300,00 3.420 48.005 133.549 24.621 747 210.342

210.342

De 300,01 a 350,00 15.136 98.726 177.762 18.433 1.063 311.120

311.120

De 350,01 a 400,00 22.915 191.074 104.553 14.081 469 333.092

333.092

Llindar de severa pobresa

1.286.621

De 400,01 a 450,00 102.008 257.359 110.468 14.662 7.554 492.051

492.051

De 450,01 a 500,00 33.376 73.805 87.960 9.220 12.382 216.743

216.743

De 500,01 a 550,00 31.978 74.819 67.258 8.929 1.375 184.359

184.359

De 550,01 a 600,00 77.078 141.702 92.158 18.109 1.080 330.127

330.127

Llindar de pobresa

2.509.901

De 600,01 a 650,00 86.662 1.112.424 621.351 4.903 1.108 1.826.448

De 650,01 a 735,89 73.429 297.451 196.231 41.309 1.563 609.983  
De 735,90 a 800,00 78.025 483.953 116.838 3.228 1.121 683.165  
De 800,01 a 900,00 64.693 269.446 146.873 3.494 1.349 485.855  
De 900,01 a 1.000,00 55.743 250.100 100.488 3.278 1.297 410.906  
De 1.000,01 a 1.100,00 47.535 262.316 72.728 3.140 1.001 386.720  
De 1.100,01 a 1.200,00 39.631 234.284 50.175 2.345 970 327.405  
De 1.200,01 a 1.300,00 32.367 214.168 37.993 2.124 703 287.355  
De 1.300,01 a 1.400,00 26.645 184.506 37.908 956 363 250.378  
De 1.400,01 a 1.500,00 22.430 162.405 61.483 669 262 247.249  
De 1.500,01 a 1.600,00 19.939 145.742 21.155 464 169 187.469  
De 1.600,01 a 1.700,00 15.692 139.752 5.904 394 113 161.855  
De 1.700,01 a 1.800,00 12.735 118.561 1.830 290 91 133.507  
De 1.800,01 a 1.900,00 11.196 108.154 415 334 103 120.202
De 1.900,01 a 2.000,00 9.880 103.034 251 321 69 113.555  
De 2.000,01 a 2.100,00 10.048 95.891 201 364 84 106.588  
De 2.100,01 a 2.200,00 8.543 94.684 113 125 30 103.496  
De 2.200,01 a 2.300,00 6.828 84.062 92 46 2 91.030  
De 2.300,01 a 2.400,00 4.887 74.623 68 7 2 79.587  
De 2.400,00 a 2.500,00 4.352 91.890 45 17 2 96.306  
De 2.500,01 a 2.580,11 3.373 71.721 31 1   75.117  
De 2.580,12 a 2.580,14 16.076 240.379 85 20 7 256.567  
Més de 2.580,14 7.790 34.442 69 13 5 42.319  
TOTAL 950.916 5.904.918 2.356.004 339.513 41.612 9.592.963  

                                 Font: Seguretat Social

 

     En Maig de 2018 mes del 23% de pensionistes, es adir, 2.509.901, viuen sota el llindar de pobresa cobrant menys de 600 €. de pensió (700 €/mes), i mes del 13% ó 1.286.621 pensionistes, viu sota el llindar de pobresa severa, cobrant menys 400€. de pensió (467 €/mes).

          

       Prestacions en la desocupació

                    

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2019

 Contributiva

746.077

1.408.619

1.389.491

1.411.729

981.802

756.558

790.974

869.940

 Assistencial

632.273

800.776

1.604.754

1.589.349

1.480.527

1.234.285

1.053.869

1.094.192

 Total

1.378.350

2.209.395

2.994.245

3.001.078

2.462.329

1.990.843

1.844.843

1.964.132

 Aturats EPA

1.810.600

3.207.900

4.696.600

5.965.400

5.457.700

4.237.800

3.304.300

3.191.900

 Sense prestació

432.250

998.505

1.702.355

2.964.322

2.995.371

2.246.957

1.459.457

1.227.768

                               Dades del INEM.- Institut Nacional d’Ocupació. Últim mes de l’any.

 

El 50% dels aturats no han cobrat ninguna prestació, i de l’altre 50% que cobren, el 60% sols cobren el subsidi assistencial de poc mes de 400 €. (sense cargues familiars), l’altre 40 % cobra la prestació contributiva durant 6 mesos que es el 70% de lo que ha cotitzat i després dels 6 mesos el 50% i fins un màxim de 2 anys, depenent del temps que han cotitzat. En 2020 el màxim que pots cobrar de prestació contributiva es de 1098 € si no tens fills, i 1412 si tens dos o mes fills.

    

               Desnonaments

 

Article 47 de la Constitució Espanyola:

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret ...

desnonamen 

Article 39 de la Constitució Espanyola:

Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. 

 

En aquest dos articles de La Constitució se garanteix l’habitatge com element imprescindible per la vida, per lo quant si n'hi ha algun ciutadà o família que se li desdona per falta de pagament (sigui per hipoteca o per no pagar el lloguer), l’administració de justícia te que assegurar-se de que aquet individuo o família te un lloc alternatiu on habitar, de lo contrari s’està dictant sentencia anticonstitucional.

 

En Espanya han hagut 700.637 desnonaments en 10 anys, 192 cada dia i les garanties constitucional d’habitatge i protecció als ciutadans, no sempre han segut respectades per l’administració de Justícia .

   

Desnonaments

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Per Impago de Lloguer

38.141

36.044

35.677

34.191

35.667

37.285

36.467

Per Impago d'Hipoteca

25.811

28.877

29.225

26.397

22.330

18.945

17.411

 Total 

93.319

93.636

77.854

67.239

63.952

64.921

64.902

60.588

57.997

56.230

53.878

          Dades: Consell General del Poder Judicial.

 

Segons “Caritas” en Espanya n’hi han des de fa mol temps (mes de 30 anys), 40.000 persones sense llar, es adir, viuen literalment al carrer, si be, la meitat poden estar acollits en un alberge temporalment (en alguns sols tres dies), l’altra meitat dormen al carrer.  

 

S'estima que més de 17.000 persones s'han suïcidat a Espanya per problemes econòmics durant els últims deu anys, es adir, 1700 persones per any.

 

         Pobresa internacional

 

Segons es detalla en la web d’Oxfam Intermón i en el seu l’informe 2018 ”Premiar la feina, no la riquesa":

dona basurero-     Al món, n'hi han 1.400 milions de persones que viuen en pobresa extrema i gairebé 900 milions pateixen fam, no tenen accés a l'aigua potable i als altres serveis bàsics com la salut o l'educació.

La pobresa mundial es un crònic insuperable i ara esta incrementant-se degut a la pandèmia. Segons el Banc Mundial en 2021 n’haurà un augment de la pobresa en 150 milions en 2021, situant-se en mes de 1.600 milions de ciutadans, la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura), preveu un augment semblant de gent que patirà Fam situant-se en 900 milions de ciutadans. Estes situacions se poden erradicar si s’organitza el treball i l’economia com se descriu en esta web a nivell internacional.   

-     En l'any 2017 es va produir el major augment de la història en el número de fortunes que superen els mil milions de dòlars, amb un nou milmilionari cada dos dies. En 12 mesos, la riquesa d'aquesta elit ha augmentat en 762.000 milions de dòlars, aquest increment podria haver acabat amb la pobresa extrema al món fins a 7 vegades.

-     El 82% del creixement de la riquesa mundial durant aquest any de 2017, va anar a parar a mans del 1% més ric, mentres que la del 50% més pobre de la població mundial no va augmentar res.

-    Les últimes dades de "Credit Suisse" indiquen que 42 persones posseeixen actualment la mateixa riquesa que 3.700 milions de persones més pobres del món. El 11% més ric segueix acumulant més riquesa que la resta de la humanitat.

-     Les 3 persones més riques dels Estats Units tenen tanta riquesa com la meitat més pobra de la població del país (uns 160 milions de persones).

enbasurero 1-     A Indonèsia, els 4 homes més rics tenen tanta riquesa com els 100 milions de persones més pobres.

15 milions de ciutadans (entre ells menors d’edat), se veuen obligats a arreplegar materials reciclables en grans ciutats con metalls, plàstic o cartó, vivint en xaboles en els mateixos abocadors amb l'olor putrefacte e infeccions que se poden agafar en aquestes condicions. L’esperança de vida d'aquesta gent es d’uns 37 anys. Mes informació en la página Viure en Basureros.

 

Segons el "Tercer Informe d'Exclusió Residencial a Europa 2018" elaborat per FEANTSA

 i la Fundació Abbé Pierre, 11 milions d'europeus no tenen un allotjament adequat i viuen al carrer.

   

Totes estes situacións son consecuencia de la producción privatitzada i la seva economía capitalista i tenen que eliminarse per que la població pugue viure en condicions dignes.

 

mansplanta

INICI


DORMIR AL
CARRERPOBRESA


L'EXPLOTACIÓ
DE L'HOME
PER L'HOMEECONOMIA


VIURE EN
BASUREROSELS PARADISOS
FISCALSSOCIALITZACIÓ


CONTACTE